Po Soborze Watykańskim II możemy zauważyć, że Kościół zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia katechizacji dorosłych, gdyż na nich spoczywa wielka odpowiedzialność za wychowanie katolickie młodego pokolenia, za losy świata.
Dzisiejsze czasy wymagają od nas coraz większej kompetencji. Podobnie rzecz się ma z wiarą. Wiara wymaga dziś rzetelnej wiedzy, bo tak, jak człowiek chcąc rozwijać się intelektualnie musi cały czas pogłębiać swoją wiedzę, tak też chcąc wzrastać duchowo musi nieustannie – obok wielu innych spraw – pogłębiać swoją wiedzę religijną.

Katecheza dorosłych m.in. pomaga zrozumieć słowo Boże, by słowem i przykładem dawać świadectwo swojej wiary, niesie pomoc w pełnym pojmowaniu miłości chrześcijańskiej. Ma ona również we właściwy sposób udzielać odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące spraw religijnych i moralnych, naświetlać relacje między działaniem świeckim a kościelnym, budować rozumne podstawy wiary i ukazywać, że Ewangelia jest zawsze aktualna i żywotna.
Ta forma duszpasterstwa w naszej parafii powstałą w roku 2000 jako wynik wizytacji kanonicznej. Skupia również znaczną populację członków Akcji Katolickiej, ale się z nią nie utożsamia.
We wrześniu każdego roku uczestnicy zgłaszają sugestie, które warto poruszyć w danym roku duszpasterskim. Spotkania mają charakter otwarty i gromadzą róż-na liczbę osób w zależności od zainteresowania proponowanym tematem poruszanych zagadnień.

Opiekunem duchowym grupy jest ks. kan. dr Andrzej Blewiński.

Spotkania odbywają się w drugą środę miesiąca godz.18:30, wspólnie z członkami Akcji Katolickiej.