Bierzmowanie 2021r

Moc Ducha Świętego przekazana w znakach i gestach Kościoła.
Relacja z bierzmowania z pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu
Ks.Biskup Ireneusz Pękalski w dn. 3 czerwca 2021 roku w kościele Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z miejscowej wspólnoty. Dary Ducha Świętego otrzymały w sumie 74 osoby. Ks. biskup po zakończeniu bierzmowania wyraził swoją radość i podziękował młodzieży za przystąpienie do sakramentu bierzmowania.
W homilii przypomniał na czym polega sakrament bierzmowania. ,,W sakramencie bierzmowania młodzież otrzymała Ducha Świętego i jego dary, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Jest to kolejny po sakramencie chrztu etap chrześcijańskiego wtajemniczenia
w wiarę.
Sakrament chrztu wprowadził młodzież do wspólnoty Kościoła, natomiast w darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus ubogacił młodzież stałym i specjalnym działaniem Ducha Świętego.
W tym umocnieniu w jedności moc Ducha odpowiedzialniej zobowiązuje, aby każdy umocniony już przez swoje słowa, gesty, znaki i czyny codziennego życia stawał się świadkiem Zbawiciela, przyczyniał się do rozszerzania wiary, jak również bez obaw i wątpliwości wiary bronił .
Sakrament bierzmowania przyjmuje się jednokrotnie, bowiem w tym sakramencie dusze bierzmowanych otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie
Zwykle szafarzem sakramentu bierzmowania jest ks. biskup – bezpośredni sukcesor władzy apostolskiej. W ten sposób jest podkreślony związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy – wtedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami przekazywali Go.
Udzielenie sakramentu bierzmowania udziela się zwykle w czasie Mszy św., aby podkreślić związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt
w Eucharystii – przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa.
Moc Ducha Świętego przekazana w znakach i gestach Kościoła młodzieży w czasie bierzmowania.
Chrześcijanin żyjący łaską Chrystusa otwiera się na moc Ducha Świętego, przyjmuje Jego zstąpienie w darze nałożenia ręki, namaszczenia krzyżmem świętym i wypowiedzenie stałej formuły modlitewnej, zatwierdzonej przez Kościół.
Gest modlitewnie wyciągniętych dłoni, a następnie nałożenia ręki na głowę bierzmowanego oznacza żarliwą modlitwę Kościoła, aby na ochrzczonego zstąpił Duch Święty i obdarował go siedmiorakim darem: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy na Apostołów i zgromadzonych w Wieczerniku zstąpił Duch Święty w postaci ognistych języków, tak w czasie modlitewnego pośrednictwa Kościoła wszystkich umacnia Duch Pocieszyciel, który ochrzczonego będzie prowadził drogą doskonalszej miłości. Potwierdzeniem udzielenia tego światła dla rozumu i mocy dla woli ochrzczonego staje się znak-gest namaszczenia krzyżmem świętym jego czoła, przy równoczesnym wypowiedzeniu słów sakramentu: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Znak namaszczenia krzyżmem potwierdza to, że Duch Święty zstąpił w sakramencie bierzmowania i wycisnął niezatarty znak swojej obecności. Przychodzący do chrześcijanina Duch Święty zawsze udziela swego niezniszczalnego charakteru, uzdolniając bierzmowanego do głębszej jedności z Trójcą Świętą.
Tak więc Duch Święty proponuje chrześcijaninowi dojrzalsze życie w wierze, zaprasza i uzdalnia go do doskonalszej, świadomej jedności z Kościołem jako żywym Ciałem Chrystusa. Co więcej, moc Ducha jeszcze bardziej upodobnia bierzmowanego do Chrystusa i umacnia ucznia Bożego, aby dzięki otrzymanej łasce odważnie składał Chrystusowi świadectwo życia. To dzięki bierzmowaniu – a więc przyjęciu mocy darów Ducha Świętego – młodzież została zainspirowana do podjęcia apostolstwa, czyli odważnego wyznawania, że wyłącznie Jezus jest Panem ich życia. Kto prawdziwie przyjmuje tę moc Ducha, ten nawet wobec prześladowców, jak to czynili męczennicy jest gotów wypowiedzieć ustami i sercem taką deklarację i złożyć Bogu dar z siebie.
Na zakończenie ks. biskup podziękował osobom przygotowującym osoby do sakramentu bierzmowania; rodzicom młodzieży , ks. proboszczowi Andrzejowi Blewinskiemu , ks. Jackowi Pływaczowi i katechetom :Przemysławowi Janiszewskiemu z Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Staszica w Zgierzu i Ryszardowi Kania ze Zgierskiego Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu.
Marianna
Zdjęcia Marianna Struginska-Felczynska