Odpust Parafialny

26 kwietnia odbyła się Msza Święta odpustowa w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu jedynej w Archidiecezji Łódzkiej pod takim wezwaniem. Matka Boża Dobrej Rady – to tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie w celu podkreślenia jej roli jako pośredniczki i wychowawczyni wypraszającej u Boga oświecenie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza wymagających roztropnych decyzji w życiu duchowym lub działalności apostolskiej. Odpust jest szczególna uroczystością gdzie można otrzymać dar łaski. Mszy Świętej przewodniczył i homilie wygłosił ks. kan. Wiesław Kamiński-Przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. Uroczystości odpustowe zgromadziły licznie zebranych wiernych asysty parafialne i kapłanów W uroczystości uczestniczyli kapłani z dekanatu zgierskiego wraz z ks. Dziekanem Andrzejem z Łodzi oraz zaprzyjaźnieni kapłani z parafią, uczestniczyły delegacje z pocztami sztandarowymi z dekanatu zgierskiego i Łodzi. W czasie homilii ks. nawiązał ł do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Chrystusa i wskazał co by radziła Matka Boska Dobrej Rady. Powiedział ,,Dzień Zmartwychwstania Pana nie może być przeżywany jako pamiątka, wspomnienie z przeszłości. Zmartwychwstanie dokonuje się w każdym, z nas jeśli pozwolimy, aby wiara doprowadziła nas do osobistego spotkania z Jezusem zmartwychwstałym ‘’ Powiedział że radość zmartwychwstania bywa u nas mało widoczna. Prawosławni zachowali piękny, warty naśladowania zwyczaj pozdrawiania się w czasie świąt wielkanocnych słowami: „Christos woskresie. Woistinu woskresie”, co znaczy Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał! I u nas kiedyś na co dzień pozdrawiano się i witano chwaląc Boga. Zachęcał parafian do głośnego wyrażania swojej radości ze Zmartwychwstania To chrześcijańskie pozdrowienie paschalne i dialog sam w sobie zawiera głoszenie Dobrej Nowiny, że „Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6,9) oraz odpowiedź (wyznanie wiary) potwierdzającą fakt zmartwychwstania Jezusa i jego owoc dla nas: nasze zmartwychwstanie Kapłan zachęcał abyśmy Maryję brali za wzór do naśladowania, przychodzili do niej po rady. Maryja jest dobrą doradczynią. Słowami z Ewangelii św. Jana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, udzieliła ostatecznej porady; gdyż kto szukającemu porady wskaże na Chrystusa i Jego słowo, zawsze radzi dobrze. Kaznodzieja powiedział , Że Maryja by nam poradziła abyśmy uwierzyli w Chrystusa Zmartwychwstałego . Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem naszej wiary, jest fundamentem Kościoła. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, byłaby ona pusta od wewnątrz, wydrążona, pozbawiona sensu i rdzenia, tego wszystkiego, co stanowi jej moc i siłę. Ale Pan zmartwychwstał i żyje. Jest naszą nadzieją i naszą mocą. W Niedzielę Zmartwychwstania po to idziemy o świcie do naszych świątyń, by tę prawdę jeszcze raz usłyszeć, by się nią ucieszyć i powtórzyć innym, że tego Jezusa, którego zabili, zawiesiwszy na drzewie, Bóg wskrzesił z martwych trzeciego dnia. Kapłan zachęcał byśmy i my mogli z Chrystusem zmartwychwstałym zmartwychwstać – przez radość wiary, przez moc nadziei i miłość, która nie szuka swego. Jezus nie chce, abyśmy jedynie powtarzali gesty i formuły wyuczone na pamięć. Chce świadków. Chce ludzi, którzy szerzą nadzieję, poprzez swoje życie, swoje codzienne wybory, poprzez miłość, bo nie ma innej drogi, aby pokonać zło i dać światu nadzieję. Szukać drogi do rozwiązywania kłopotów problemów tylko w Jezusie. Zachęcał do odważnego głoszenia Jezusa, podobnie jak czynili to apostołowie, gdy dawali świadectwo o Jego zmartwychwstaniu, nawet za cenę swego życia. Na zakończenie odbyła się procesja wokół kościoła.