Uroczystość Matki Bożej Dobrej Rady

Msza Święta w parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu
26 kwietnia odbyły się uroczystości odpustowe związane ze świętem patronki naszej parafii, tj. Matki Bożej Dobrej Rady. Czyż nie jest to piękne określenie Maryi, która zawsze pragnie służyć nam pomocą
i podpowiadać, jakie decyzje podjąć, by wola Ojca wypełniła się w naszym życiu.
Matka Boża Dobrej Rady to tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie, po uznaniu za cudowny obrazu znajdującego się obecnie w XIII-wiecznym kościele Augustianów w Genazzano we Włoszech, niedaleko Rzymu.
Jak zrodził się pomysł nadania wezwania parafii w Zgierzu Matki Bożej Dobrej Rady?
W 1944 roku w okresie okupacji hitlerowskiej żołnierze polscy, którym udało się uniknąć niewoli i przedostać do niezajętej przez Niemców Wielkiej Brytanii szykowali oddziały wojska, aby uderzyć na wroga, pobić go
i wrócić do wyzwolonej Ojczyzny. I Polska Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka brała udział w wielkiej bitwie we Francji pod Falaise i Chamboix. Kapelan I Dywizji Pancernej Ks. kpt. Szczepan Rembowski wraz z rannymi żołnierzami i sanitariuszami znalazł się w śmiertelnej pułapce. Pełen wiary
i ufności w Boże miłosierdzie złożył ślubowanie, że jako wotum wdzięczności za ocalenie życia wybuduje kościół. Ks. Rembowski
i jego grupa żołnierzy zostali uratowani. Bóg wysłuchał księdza
i przyjął jego ślubowanie. Tak narodził się zamysł budowy kościoła, który po latach urzeczywistniony został w Zgierzu.
W tym szczególnym dniu dla naszej Parafii, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks.prałat Henryk Kowaliński. W swojej homilii celebrans zachęcał, abyśmy nie ustawali w systematycznej modlitwie do Maryi prosząc o wstawiennictwo u swojego Syna oraz do zaprzyjaźnienia się
z najpotężniejszą bronią Maryi – jaką jest modlitwa na różańcu.
W słowach skierowanych do wiernych zauważył, iż obecny czas wzywa nas do odrodzenia naszych rodzin, szacunku dla każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, przemiany naszych serc i umysłów, miłości i jedności. Wówczas Chrystus w swej dobroci i miłosierdziu będzie królował w sercach wszystkich Polaków .
Zachęcał, abyśmy ,,Matkę Dobrej Rady prosili o orędownictwo, zwłaszcza wtedy, gdy stajemy na rozstaju dróg, gdy musimy podjąć ważne życiowe decyzje. Czcząc Maryję pod tym wezwaniem uznajemy, że może Ona wyprosić nam dar dobrej rady u Ducha Świętego. W chwilach zagubienia i w chwilach ważnych decyzji może nam pomóc”. W swojej homilii przypominał „w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce”
Ks.prałat Henryk Kowaliński nadmienił wiernym, że chrześcijaństwo wywarło ogromny wpływ na powstanie i rozwój kultury narodów europejskich, natomiast obecnie zauważamy ataki wymierzone
w Chrystusa i trwa bezprzykładny, zmasowany atak na Kościół katolicki. Mnożą się przykłady profanacji katolickich świętości. Obecny czas pandemii, nasiliła walkę o wartości chrześcijańskie,
w tym sprawa aborcji, eutanazji. Niejednokrotnie prowadzi to do napięć i nieporozumień w ustaleniu odpowiedzi na pytanie: jaki system wartości ma być respektowany w prawie stanowionym w państwie utworzonym przez społeczeństwo, którego większość stanowią chrześcijanie? Czy zanegowanie poszanowania wartości chrześcijańskich w życiu?
Człowiek stawia siebie w centrum i skupiony jest na swoich potrzebach, jakby Bóg nie istniał, zakłócił relacje z Panem Bogiem. Celebrans zachęcał wiernych, aby w takich sytuacjach z różańcem
w ręku modlić się do Maryi w rodzinie, kościele za wrogów kościoła i w obronie wartości chrześcijańskich. To Maryja wstawiła się u swojego Syna, za gospodarzami wesela w Kanie. Maryja widziała, że po ludzku nic tu się nie poradzi, zwróciła się do Jezusa o pomoc. Co więcej, mimo że Jezus nie odpowiedział zbyt ochoczo, Maryja od razu powiedziała „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Można powiedzieć, że zupełnie zignorowała odpowiedź Syna. Jakby z góry wiedziała, że Jezus Jej nie odmówi. I faktycznie nie odmówił. Wstawiennictwo Maryi, które miało miejsce w Kanie, jest pewnym wzorem Jej wstawiennictwa na przestrzeni wieków. Tak jak gospodarze zwrócili się ze swoim problemem do Maryi, tak wciąż zwracają się do Niej ludzie na całym świecie. Proszą, by przedstawiła ich prośby Jezusowi. Wota wiszące wokół obrazów Maryi na całym świecie są dobitnym dowodem skuteczności Jej wstawiennictwa do dziś.
Ks.prałat Henryk Kowaliński w swojej homilii zwrócił uwagę na potrzebę stałego odmawiania Różańca Świętego. W dzisiejszych dniach również jesteśmy zagrożeni ze wszystkich stron – problemy, które nas trapią, przytłaczające nas różnego rodzaju zmartwienia, niepokoje, a także doświadczenia trudności duchowych i materialnych i wzrost poczucia zagrożenia. Święty Kościół katolicki jest atakowany przez szatana i przeciwników zewnętrznych oraz wewnętrznych chcących go zniekształcić, a wreszcie całkowicie zniszczyć. Dlaczego nie mielibyśmy posłużyć się ową potężną „artylerią” Różańca Świętego, który od wieków ratuje chrześcijaństwo i katolików z najgorszych opałów. Różaniec jest modlitwą prostą, krótką i tyleż przyjemną, co skuteczną. Różaniec jest potężna bronią w walce z każdego rodzaju złem. Nie ma takiego problemu osobistego, społecznego, narodowego ani międzynarodowego, którego nie dałoby się rozwiązać przy pomocy modlitwy różańcowej. Maryja, nasz Wódz i nasza Królowa odnosi zawsze wspaniałe zwycięstwa nawet mała armia, do której i ty możesz należeć.
Ks.prałat Henryk Kowaliński przypomniał wiernym, iż Matka Boża wzywa nas, abyśmy nieustannie trwali na modlitwie. Nie wystarczy modlić się w jakiś dzień, trzeba modlić się wciąż, każdego dnia,
z wiarą
i ufnością, ponieważ każdego dnia grzeszymy i ponieważ dla nas jest rzeczą konieczną szukać Boga po wszystkie dni, upraszając przebaczenia i pomocy.
Na zakończenie Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński podziękował wszystkim parafianom przybyłym na uroczystości odpustowe , wspólną modlitwę i obecność., Mam nadzieję, ze ten dzień był dniem wspólnej radości, a także modlitwy i dziękczynienia Bogu za naszą parafię’’-powiedział.