Historia:

W encyklice społecznej Rerum novarum z 1891 r., papież Leon XIII stwierdził, że dwa główne czynniki – hierarchia kościelna i wierni świeccy – muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny. Gdy papież Pius X zaproponował ją Kościołowi w swym Motu proprio z 1903 r., chodziło o akcję katolicką rozumianą, jako aktywność apostolską wiernych świeckich. Struktury organizacyjne ukształtowały się dopiero za pontyfikatu Piusa XI, wtedy też zaczęto używać wyrażenia „Akcja Katolicka” w znaczeniu nazwy własnej konkretnej organizacji. Sobór watykański II w Dekrecie O apostolstwie świeckich (DA, 20) wymienił cztery cechy konstytutywne Akcji Katolickiej: cel identyczny z celem Kościoła; przyjęcie przez świeckich odpowiedzialności w Kościele i za Kościół; zorganizowana działalność; działalność pod zwierzchnim kierownictwem samej hierarchii.

Na terenach polskich, kilka lat po ukazaniu się Rerum novarum, biskupi Józef Bilczewski i Józef Sebastian Pelczar powołali do życia Akcję Katolicką w Galicji, która oprócz czytelni ludowych, kół rolniczych i kas oszczędnościowych zajmowała się też pomocą potrzebującym. W latach 1918-1939 katolicy świeccy wraz z hierarchią kościelną zakładali różne koła pod wspólną nazwą „Akcja Katolicka”. Były osobne grupy dla kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży. W 1939 r. liczba ich członków wzrosła do ok. 650 tys. W Polsce Ludowej działalność Akcji Katolickiej była zakazana i dopiero po przemianach z 1989 r. mogła być reaktywowana.

Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Każda ze struktur posiada swój własny zarząd i asystenta kościelnego. Władzami Instytutów krajowego i diecezjalnych są rady. Rada DIAK składa się z prezesów parafialnych i osób nominowanych przez biskupa ordynariusza, natomiast Radę KIAK tworzą prezesi DIAK-ów i jeden delegat instytutów diecezjalnych. Stowarzyszenie skupia w Polsce ok. 35 tys. Członków. W naszej parafii AK powstała w roku 2002.

Działalność:

– Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym
– AK prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży, a w jej ramach wyrównywanie szans eduka-cyjnych, koła zainteresowań, klub młodzieżowy, posiłki, a latem kolonie i półkolonie
– Przygotowuje paczki świąteczne,  wigilię dla samotnych oraz rozprowadzanie opłatków
– Organizuje przekazywanie obrazu MB Częstochowskiej
– Wydaje pismo parafialne Dobra Rada

Spotkania: Druga środa miesiąca, godz. 18:30

Opiekun: ks. kan. dr Andrzej Blewiński, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Prezes: mgr Marianna Strugińska-Felczyńska, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (archidiecezjalna strona Akcji Katolickiej: www.aklodz.pl)