Historia parafii Duszpasterze Kancelaria Aktualności Linki Galeria

webmaster paris

Email Drukuj PDF


Świetlica Środowiskowa


Prawa i obowiązki uczniów  w świetlicy środowiskowej

przy par. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu


Podopieczny ma prawo:

1. Prawo do właściwego zorganizowania opieki w świetlicy środowiskowej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

2. Swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących oraz (poszukiwanie, otrzymywanie i przekazywanie informacji oraz idei wszelkiego rodzaju.)

3. Poszanowanie godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną,

4. Aby każdy nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierował się dobrem uczniów, troską o zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej uczniów,

5. Znać swoje prawa – i mieć dostęp do urzędowych dokumentów dotyczących podopiecznego.

6. Dochodzenia swoich praw,

7. Do wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w zabawach i życiu kulturalnym,

8. Równego traktowania wobec prawa. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny,

9. Do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

10. Do ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję,

11. Do ochrony przed bezprawnym zamachami na jego honor i reputację. Do żądania usunięcia sprostowania oraz usunięcia informacji nie prawdziwych dotyczących jego osoby,

12. Do swobody myśli, sumienia i wyznania,

13. Dostępu informacji z różnych źródeł,

14. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z proboszczem parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu,

15. Prawo wyborcze czynne i bierne w przypadku wyborów do organów samorządów świetlicy opiekuńczo- wychowawczej,

16. Współpracy w procesie wychowania i terapii przestrzegania zasad kultury współżycia, pomagania słabszym, dbałość o wspólne dobro ład i porządek,

17. Uczestniczenie w pracach samoobsługowych, ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.


Wychowanek ma obowiązek:

1. Przestrzeganie regulaminu wewnętrznego świetlicy,

2. Współpracy z wychowawcą w zakresie pomocy w nauce,

3. Respektowanie przepisów bhp,

4. Dbałość o wspólne dobro, ład, porządek, uczestniczenie w pracach porządkowych,

5. Przestrzeganie zasad kultury współżycia używanie form grzecznościowych,

6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie,

7. Dbanie o mienie placówki, uczestniczenie w pracach porządkowych,

8. Pomagać innym,

9. Okazywać szacunek wolontariuszom oraz księżom posługującym na terenie Domu Parafialnego,

10. Przy korzystaniu z pomocy w nauce należy przynieść ze sobą odpowiednie podręczniki, zeszyty i przybory do pisania,

11. Każdorazowo czytelnie dokonać wpisu do dziennika ewidencji wpisując swoje imię i nazwisko,

12. Okrycie wierzchnie ( kurtki, czapki) zostawić na wieszaku w korytarzu,

13. Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

14. Dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju,,

15. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, gier elektronicznych, odtwarzaczy audio i CD podczas odrabiania zajęć.

16. Właściwego zachowania wobec nauczycieli oraz innych wolontariuszy,

17. Dbałość o piękno mowy ojczystej,

18. Dbałość o honor i tradycje   Kościoła ,świetlicy,

19. Informowania koordynatorów o stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, zastraszaniu, stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej, wobec pozostałych podopiecznych świetlicy,

20. Informować o agresji wobec rówieśników, palenie papierosów, kradzieży na terenie świetlicy lub wyłudzaniu pieniędzy, piciu alkoholu lub innych używek,

21. Niszczeniu mienia świetlicy, zaśmiecaniu wyłudzaniu pieniędzy, dzwonieniu z koleżanek lub kolegów komórek, przeszkadzaniu podczas zajęć.


KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PROWADZONEJ W DOMU PARAFIALNYM PRZY PARAFII MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU


Do pobrania